GOTOWE KURSY BHP W FORMULE E-LEARNING

GOTOWE KURSY BHP W FORMULE E-LEARNING

Aktualnie posiadamy dziesięć szkoleń okresowych bhp dedykowanych
do odpowiednich grup zawodowych w tym wersje anglojęzyczne szkoleń.

We are inviting you to take a look at our newly-launched english <br />version of periodic safety training program for your enterprise.

We are inviting you to take a look at our newly-launched english
version of periodic safety training program for your enterprise.

You will only need to purchase once and will receive unlimited
license to use the software in your company.

KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP DLA TWOJEJ FIRMY

KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP DLA TWOJEJ FIRMY

SZKOLENIA WSTĘPNE i OKRESOWE, OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO, INSTRUKCJE STANOWISKOWE
OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI POWYPADKOWYCH, WYMAGANE PRAWEM REJESTRY
PROWADZENIE AUDYTÓW STANU BHP

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA OŚWIATY

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA OŚWIATY

DYREKTORZY SZKÓŁ
NAUCZYCIELE

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA SŁUŻBY MEDYCZNEJ

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA SŁUŻBY MEDYCZNEJ

DYREKTORZY PLACÓWEK MEDYCZNYCH
LEKARZE
PIELĘGNIARKI

Jeśli zarządzacie Państwo firmą, wiecie zapewne, że wszyscy pracownicy, niezależnie od szczebla czy rodzaju wykonywanego zawodu, muszą zostać przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

KODEKS PRACY:
Art. 2373.
§1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. §2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Art. 283.
§1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

LEARN BHP organizuje profesjonalne, interesujące i pełne merytoryki szkolenia BHP dla Krakowa i całego województwa małopolskiego. Prowadzimy także szkolenia w języku UKRAIŃSKIM i ANGIELSKIM.

Szkolenia wstępne (ogólne) BHP. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek zadań w miejscu pracy wszyscy nowo zatrudnieni, praktykanci i stażyści muszą odbyć szkolenie BHP. Pracodawca ma obowiązek umożliwić im jak najlepsze warunki do zdobycia odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji i umiejętności związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.
Szkolenia okresowe BHP. Jednorazowe zdobycie wiedzy z zakresu BHP nie jest w pełni wystarczające, by zachować odpowiedni poziom zorganizowania. Wiedzę tę należy odświeżać, aktualizować i ugruntowywać, a także wzbogacać o nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne.
 
Każde nasze szkolenia są dostosowane do zajmowanego stanowiska. Posiadamy materiał szkoleniowy specjalnie opracowany dla pracowników służby zdrowia (lekarze, pielęgniarki, dyrektorzy placówek medycznych), nauczycieli jak i kadry zarządzającej instytucjami oświatowymi. Oddziele szkolenia mamy dla pracowników używających samochody służbowe czy pracowników robotniczych (magazynierzy, kierowcy, pracownicy budowlani).