Szkolenia wstępne i okresowe

Szkolenia wstępne i okresowe BHP dostosowane do stanowisk pracy

pobrane.jpg
Jeśli zarządzacie Państwo firmą, wiecie zapewne, że wszyscy pracownicy, niezależnie od szczebla czy rodzaju wykonywanego zawodu, muszą zostać przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

KODEKS PRACY:

Art. 2373.

§1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. §2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Art. 283.

§1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

LEARN BHP organizuje profesjonalne, interesujące i pełne merytoryki szkolenia BHP dla Krakowa i całego województwa małopolskiego. Prowadzimy także szkolenia w języku UKRAIŃSKIM i ANGIELSKIM.

Szkolenia wstępne (ogólne) BHP. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek zadań w miejscu pracy wszyscy nowo zatrudnieni, praktykanci i stażyści muszą odbyć szkolenie BHP. Pracodawca ma obowiązek umożliwić im jak najlepsze warunki do zdobycia odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji i umiejętności związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.

Szkolenia okresowe BHP. Jednorazowe zdobycie wiedzy z zakresu BHP nie jest w pełni wystarczające, by zachować odpowiedni poziom zorganizowania. Wiedzę tę należy odświeżać, aktualizować i ugruntowywać, a także wzbogacać o nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne.

Każde nasze szkolenia są dostosowane do zajmowanego stanowiska. Posiadamy materiał szkoleniowy specjalnie opracowany dla pracowników służby zdrowia (lekarze, pielęgniarki, dyrektorzy placówek medycznych), nauczycieli jak i kadry zarządzającej instytucjami oświatowymi. Oddziele szkolenia mamy dla pracowników używających samochody służbowe czy pracowników robotniczych (magazynierzy, kierowcy, pracownicy budowlani).

pobrane-2.jpg